kiểm toán tài chính

Các quy định trách nhiệm của kiểm toán chưa chặt chẽ

Theo bà Nhung, nếu chỉ bị đình chỉ tư cách, hay bị đình chỉ hành nghề kiểm toán, thì những mức xử phạt này so