tính chất của nghề kiến trúc sư

Nghề kiến trúc: Một sự cân bằng hoàn hảo

Nghề kiến trúc sư và các bậc thầy pha chế vùng Glen Ord có điểm tương đồng đặc biệt chính là sự cân bằng hoàn